Riyazet Hakkında

riyazat

 

Riyazete gelince, onun sınırı mütmain nefsin, tabii kuvvetlerin baskısını savmak maksadıyla onlarla mücahede etmesidir. Mücahede iki türlüdür: Biri cismani, biri de ruhanidir. Cismani olanı da biri dışta biri de içte olmak üzere iki kısma ayrılır. Dışta olanı, dinden çıkmış, kanun ve sünnetlerden ayrılmış Allah düşmanlarına karşı yürütülür. İki cihaddan küçük olanı budur. Çünkü diğerine göre faydası daha azdır. Ve çünkü iç eziyet verici unsurları edeplendirmek dış eziyet verici unsurları tedip etmeye göre daha faydalıdır. Okumaya devam et

Kulluk ve Hürriyet Arasındaki Fark

59176

 

İnsanın kul ve köle olarak Rabbine veya kulluğa izafesi, hür olarak başkasına izafe edilip ‘başkalarının boyunduruğundan kurtulmuştur’ denilmesinden daha üstündür. Çünkü Allah’tan hür olmak doğru değildir. İnsan hürriyet makamında bulunduğunda sadece başkalarının varlıklarını görür. Çünkü onları görmekle, kendilerinden bağımsızlaşmak gerçekleşir. Bu haldeyken, kendi kulluğundan (ubudiyet) ve mutlak kulluktan habersizdir. Öyleyse insan için kulluk makamı, hürriyet makamından daha şereflidir. Mutlak kulluk ise kulluktan daha üstündür. Nitekim Hz. Peygamber, Meymune b. Haris hadisinde benzer bir duruma işaret etmiştir. Söz konusu kadın, Hz. Peygamber zamanında bir cariyesini azat edip bunu Hz. Peygamber’e bildirdiğinde, Peygamber şöyle demişti: ‘Onu yakınlarına verseydin, senin için daha büyük bir sevap olurdu.’ O halde kulluk makamı, hürriyet sevabına yeğlenmiştir. Okumaya devam et

Allah ve İlah Kelimeleri Arasında ki Fark – İbn Arabinin Medine-i Fazıla Eserinin Sahibi Farabi’ye bu Sebeple Kafir Demesi..

allah

 

Binaenaleyh Hakkın dereceleri, âlemin üzerinde bulunduğu (derecelerdir). Bu makam sahibi ise, kendilerini temyiz ettiğinde bu derecelerde farklılaşır. O, Zahir, Bâtın; varlıkta Evvel, müşahedede Ahir (Son) olandır. Allah Teala âlemlerden müstağnidir, dolayısıyla inkâr edilmez/belirsiz kalmaz; ilah ise inkar edilir/belirsizdir ve ilah olduğu söylenir. Dikkatini çektiğim hususa aklını ver ki, Allah ile ilah arasındaki farkı anlayasın! Bu nedenle âlemde ilahlar çoğalmıştır. Bunun nedeni, ilahın büyüklük karşılaştırmasını kabul etmesidir. Allah tektir ve meçhul değildir, ilahların kulları da O’nu kabul ederek şöyle derler: ‘Biz putlara bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye ibadet ettik.’[i] Hâlbuki taptıklarından daha büyük ilaha demediler. Bu nedenle Hz. Peygamber Kuran ve Sünnet’te ilahı tek ilah olarak zikrettiğinde, ilah adının kullanılmasına tepki göstermişlerdir. Müşrikler Allah’ı inkâr etmemişlerdir. Onu inkâr etselerdi, zaten müşrik olmazlardı. Allah’ı inkâr etselerdi, neye şirk koşacaklardı ki? Öyleyse onlar Allah’a değil, İlah’a şirk koşmuşlardır. Bunu anlamalısın!

Okumaya devam et

Namazın Sırlarının Bilinmesi

 

SALAT

 

 

Allah, Ruhu’l-kuds ile sana yardım etsin, bilmelisin ki, ‘salât’ kelimesi, üç kişiye tamlama yapılırken iki anlamla da dördüncü bir kişiye tamlama yapılır. Birincisi genel, ikincisi ise genel olmayan [özel] anlamdadır. Salât, Hakka genel anlamıyla tamlama yapılır. Genel anlamda salât, rahmet ve merhamet etmek demektir. Allah, kendisini er-Rahîm diye nitelediği gibi kullarını da onunla nitelemiş ve erhamü’r-râhimîn, ‘merhametlilerin en merhametlisi’ demiştir. Hz. Peygamber şöyle buyurur: ‘Allah merhametli kullarına merhamet eder.’ Allah şöyle buyurur: ‘O size salât eder.’[i] Allah kendisini ‘yusalli’, yani salât edici olmakla niteledi. Allah, karanlıklardan ışığa çıkarmakla size merhamet eder. Başka bir ifadeyle, sapkınlıktan hidayete, bedbahtlıktan mutluluğa çıkarmakla size merhamet eder. Okumaya devam et

aldatmak

Allah’ın Mekri (Aldatması)

 

aldatmak

Akıllı aklında aldatılır

Aldatan farkına varmadan

Onun tuzağı kendisine dönmüştür

Akıllı ve zeki bunu bilmez

Tuzağından emin olmak isteyen kimse

Zâhir ve Bâtını elde eder

Şeriatından mizanı gerçekleştirir

Kazanan ve kaybedeni de bilir Okumaya devam et